Политика за защита на личните данни

Уебсайтът www.hubbahubbapets.bg се администрира от Хъбба Хъбба ООД. Настоящата политика по защита на личните данни урежда как Хъбба Хъбба ООД, събира, обработва и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове. Настоящата политика представлява цялостно споразумение между Вас (клиент/потребител) и Хъбба Хъбба ООД относно публично достъпните части на уебсайта. Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата политика по защита на личните данни.

Неприкосновеността и поверителността на личните данни на нашите клиенти са основополагащ принцип в дейността ни. За нас е важно да разберете как и защо обработваме Вашата лична информация.

Кои сме ние?

Хъбба Хъбба ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204085473, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. Сан Стефано № 23А, ет.2, ап.4, представлявано от управителя Ивайло Йорданов.

Нашият хотел за кучета е разположен в гр. София, ул. Беловодски път № 91.

Какви лични данни обработваме?

Хъбба Хъбба ООД събира и обработва следните лични данни на своите клиенти:

– Три имена;

– Адрес;

– Телефон и имейл адрес;

– Паспорт на домашен любимец, ведно с наличната информация за собственика и ветеринарен лекар;

Източници на лични данни

Личните данни, които събираме и обработваме са предоставени от субектите лично, посредством имейл кореспонденция, по телефона или чрез формата за контакт, публикувана на уебсайта ни.

Възможно е да получим Ваша лична информация, ако сте разрешили на други организации да я споделят с нас или тя е обществено достъпна.

Как боравим с Вашите данни?

В съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните ние сме предприели необходимите мерки Вашите данни да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Събираме данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме впоследствие по начин, несъвместим с тези цели. Данните, подлежащи на обработка са сведени до минимум, поддържаме ги винаги в актуален вид и сме предприели разумни мерки за своевременното изтриване или коригиране на неточности. Съхранението е ограничено до период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите на обработката. Начинът на обработка гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. Хъбба Хъбба ООД e в състояние да докаже, че спазва всички основни принципи, свързани с обработката на лични данни.

За какви цели използваме Вашите данни?

 • Предоставяне на конкретните услуги, които сте поискали от нас
 • Администриране и поддържане на регистър на договорните взаимоотношения с нашите клиенти
 • Изпращане на кореспонденция и комуникация с клиента
 • Отговор и/или изпълнение на искания, оплаквания, запитвания
 • Изпълнение на нашите правни задължения (например за изпълнение на сключен помежду ни договор или на задължения към регулаторни органи, към правителството и/или правоприлагащите органи)
 • Контрол и анализ на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги с цел тяхното подобряване

Правни основания за обработване на лични данни

 • Съгласие – изрично дадено от клиента за обработване на данни за конкретно определена цел.
 • Изпълнение на договор с клиента или установяване на преддоговорни взаимоотношения по желание на клиента.
 • Спазване на законови задължения – изпълнение на предвидени в закона изисквания за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните органи, при изпълнение на задължения предвидени в Общия регламент относно защитата на данните, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, защита на данните Ви и услугите, които Ви  предоставяме.
 • Легитимен интерес на Хъбба Хъбба ООД – породен от необходимостта на бъде осигурена защитата и опазването на законните интереси на Хъбба Хъбба ООД и/или трети лица, при условие че целта, за която се използва информацията, е справедлива и не оказва неоснователно въздействие върху Вашите права.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?

Съхранението на информацията е ограничено до период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите на обработката.

Всички данни, посочени по-горе в настоящата Политика, се съхраняват за целия период, през който предоставяме конкретна услуга и до 1 (една) година след това. Този срок е обусловен от продължаващата легитимна бизнес потребност (например предоставяне на поискана услуга, нейното подновяване или поръчка на допълнителна услуга, спазване на приложими законови, счетоводно или данъчни изисквания). Кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок от 5 (пет) години.

Когато нямаме продължаваща легитимна бизнес потребност да обработваме Вашата лична информация, ние ще я изтрием, а ако това не е възможно (например данните Ви са съхранени в архиви), тогава ние ще съхраним по сигурен начин Вашата лична информация и ще я изолираме от всяка друга обработка, докато изтриването стане възможно.

С кого споделяме лични данни?

Информацията, която сме получили от Вас се използва единствено за целите, за които е събрана, съгласно настоящата Политика по защита на личните данни. Хъбба Хъбба ООД споделя лични данни в следните случаи със съответните страни:

 • Служители на Хъбба Хъбба ООД
 • Трети страни доставчици и подизпълнители, които може да обработват лични данни от наше име
 • Компетентен държавен или съдебен орган, когато това е поискано по надлежен ред
 • Трети лица, с оглед защитата на права и законни интереси на Хъбба Хъбба ООД

Ние изискваме от всички горепосочени категории лица стриктно спазване на приложимото европейско и национално законодателство в областта на защита на личните данни.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните гарантира правата Ви като субект на лични данни.

 • Право на достъп – право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни;
 • Право на коригиране – да коригирате неточни или непълни лични данни;
 • Право на изтриване – да поискате изтриване на Вашите лични данни;
 • Право на ограничаване на обработването – да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 • Задължение за уведомяване – да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;
 • Право на възражение – да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите на легитимните интереси, включително профилиране, обработване за целите на директния маркетинг, обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • Право на отказ от автоматизирана обработка – имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително;
 • Право на преносимост – имате право да получите личните данни и да ги прехвърлите на друг администратор;
 • Право на жалба и ефективна съдебна защита – имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни;
 • Право на обезщетение – имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679;

Вашите права може да упражните на място в хотела за кучета в гр. София, ул. Беловодски път № 91 или онлайн чрез изпращане на електронно съобщение на адрес  info@hubbahubbapets.bg. Изискваме попълване на специален формуляр (предоставен след поискване) и идентификация чрез предоставяне на документ за самоличност.

В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни,  и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да подадете оплакване до управителя на Хъбба Хъбба ООД, да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред.

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/)

Промени в политиката по защита на личните данни

Хъбба Хъбба ООД си запазва правото да променя, изменя, допълва или премахва части от настоящата Политика по защита на личните данни по всяко време. Всяка такава промяна, която съществено засяга Вашите права, ще влезе в сила  30 дни след като уведомлението за такава промяна е публикувано на този уебсайт, през което време можете да ни уведомите, че не приемате тази промяна. По-нататъшното използване на този уебсайт след 30-дневния период ще бъде окончателно считано за приемане на промените в настоящата Политика по защита на личните данни. Освен това, Вие се съгласявате, че такова известие, публикувано на този уебсайт, представлява разумно и достатъчно известие. По всяко време Вие сте обвързани от съответната актуална версия на Политиката по защита на личните данни и приложимото законодателство. Силно препоръчваме да преглеждате периодично настоящата Политика по защита на личните данни, за да сте сигурни, че сте запознати с най-новата версия.

Последна актуализация: 1 Януари 2024 г.